Általános Szerződési Feltételek letölthető PDF formátumban

Homlokzati és beltéri nyílászárók, redőny és egyéb kiegészítők forgalmazására (ÁSZF)

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a Foxdream Kft. 2144 Kerepes, Szeder u. 6., Adószám: 12966079-2-13, cj.. 13-09-171170 , mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) és a vásárló mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) között létrejött szerződéses jogviszonyt az Vállalkozó által értékesítésre kínált termékek (a továbbiakban: termék) megrendelésére vonatkozóan.

1.              Ajánlat, megrendelés

1.1.        A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő elektronikus-, telefon-, E-mailen történő megkeresésére a Megrendelő által megadott paraméterek, méretek, mennyiségek alapján, térítésmentesen ajánlatot (a továbbiakban Ajánlat) készít.

Ezt az ajánlatot emailben megküldi a Megrendelőnek vagy személyesen átadja azt.

1.2.        A részletes ajánlat a Megrendelő által megadott paramétereknek a figyelembevételével készül, mely ajánlat tartalmazza a termék, kiegészítők típusát, anyagát, méretét, mennyiségét, színét, különleges igényeket és azok technikai megvalósíthatóságát, a nyitásmódokat, a vállalási határidőt, az Eladónak történő kiszállítás és a beépítés költségét, továbbá tételesen a Termék bruttó vagy/és nettó eladási összegét.

1.3.        Az Ajánlat az ajánlattétel időpontjától számított 30 napig érvényes, amennyiben az Ajánlaton ettől eltérő időintervallum nem szerepel.

1.4.        Amennyiben a Megrendelő az 1.3. pontban meghatározott időtartamon belül emailen keresztül visszaigazolja vállalkozó részére az ajánlatban foglaltak módosítás nélküli elfogadását, a Vállalkozó megrendelést küld ill. ad át személyesen. A kitöltött megrendelőlap mindkét fél általi aláírásával történik a megrendelés, mellyel érvényes szerződés jön létre a Felek között az Ajánlatban foglaltak megrendelésére vonatkozóan.

1.5.        Amennyiben a Megrendelő az ajánlat módosítását kezdeményezi, a felek álláspontjainak egyeztetése után az ajánlat módosítására kerül sor. Az így létrejött ajánlat elfogadása után kerülhet sor a megrendelés rögzítésére a felek között. Az ajánlat módosítása kizárólag írásban történhet, a felek egybehangzó nyilatkozata alapján.

1.6.        Megrendelőnek tekintendő a Megrendelés aláírásakor a „MEGRENDELŐ” feliratnál szereplő személy, cég esetén a cégben aláírásra jogosult személy vagy a megrendeléshez szükséges aláírási jogokkal, dokumentummal bizonyíthatóan meghatalmazott személy.

1.7.        A Megrendelő a Megrendelés aláírásával egyben elismeri, hogy a Megrendelésben szereplő Termékek méretéről, a felmérés részleteiről megfelelő és elegendő tájékoztatást kért és kapott a Vállalkozótótól.

1.8.        A Megrendelés annak elküldésétől számított 1 munkanapig díjmentesen módosítható, az 1 munkanap elteltét követően a Megrendelő köteles megtéríteni a Vállalkozónak az addig felmerült költségeit. A megrendelés módosításával új megrendelés leadására és aláírására kerül sor.

2.              Felmérés

2.1.        Ha Megrendelőnek az ajánlatkérés során nem áll rendelkezésére pontos paraméter a termékre vonatkozóan, kérheti az ajánlatkéréskor, hogy a Vállalkozó szakember bevonásával (díjfizetés ellenében) helyszíni szemlével határozza meg a termék pontos paramétereit (felmérés). Ilyen esetben a szakember a Megrendelő által megadott címen, előre egyeztetett időpontban elvégzi a felmérést.

2.2.        Amennyiben a Megrendelő nem igényli a felmérést, de adatot szolgáltatott a termékre vonatkozóan a Vállalkozó részére, úgy Megrendelő a Megrendeléssel elismeri, hogy az általa megadott és a megrendelésben szereplő termék méretei, mennyiségi egységei pontosak és arra a méretre történő legyártását, beszerzését a Vállalkozó megkezdheti. Ezen megrendelés kapcsán a Vállalkozónak utólagos reklamációt nem áll módjában elfogadni.

2.3.        Ha a Megrendelő úgy igényel felmérést, hogy ezzel együtt a későbbiekben kéri a Vállalkozótól a termékek későbbi beépítését, ebben az esetben a felmérés díja jóváírásra kerül a beépítés összegéből. Felmérés és beépítés, ill. a felmérés során a Megrendelő köteles a helyszínen tájékoztatni a felmérést végző szakembert arról, hogy az egyes nyílászáró termékeket milyen nyitás iránnyal, ill. mely kiegészítőkkel kéri azt. Ennek ténye a felmérési dokumentumban kerül rögzítésre, és mindkét fél aláírásával ellen jegyez.

3.              Beépítés

3.1.        A Megrendelő által kért ajánlat a beépítés díját abban az esetben tartalmazza, ha az egyértelműen feltüntetésre kerül az írásos ajánlatban és a Megrendelő ezen igényét jelezte a Vállalkozó felé. Ennek a munkák ütemezésének a szempontjából van jelentősége.

3.2.        A Megrendelő a megrendelés aláírásával elismeri, hogy a megrendelésben szereplő termékek beépítéséről, annak várható határ idejéről és egyéb részleteiről megfelelő és elegendő tájékoztatást kért és kapott a Vállalkozótól.

3.3.        A szükséges és a megrendelésben szereplő beépítés egyeztetett időpontban történik. Ebben az esetben a Vállalkozó által biztosított szakember igénybevételével.

3.4.        Ha a Megrendelő nem kívánja igénybe venni a Vállalkozó által biztosított szakember közreműködését a beépítés során felmerülő hibákért a Vállalkozó nem vállal felelősséget.

4.              Fizetés

4.1.        A Megrendelő a megrendelés alapján a Vállalkozó által kibocsájtott díjbekérő alapján a megrendelésben szereplő termék bruttó értékének 50%-át előleg jogcímén megfizetni köteles. A fizetés módja a Vállalkozó bankszámlájára átutalás formájában vagy készpénzfizetéssel történhet. A fizetést ill. a térülést követően a Vállalkozó emailben vagy személyesen előleg számlát bocsájt ki. Írásos formában tájékoztatja a Megrendelőt a megrendelés elfogadásáról.

4.2.        Vállalkozó a szerződés teljesítését akkor kezdi meg, amikor a díjbekérő alapján az előleg a választott fizetési módtól függően megfizetésre vagy számláján jóváírásra került.

4.3.        Ha a Megrendelő az előleg megfizetését nem teljesíti Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni és megtagadni a szerződés teljesítését.

4.5.        A Vállalkozó által végzett felmérés, beépítés díja a teljesítést követően kerül megfizetésre készpénzben számla ellenében vagy átutalás formájában, a 4.1. pontban meghatározott módon és határidőben.

4.6.        A vételár teljes kifizetéséig a termék a Vállalkozó tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Megrendelő birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Vállalkozó irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

5.              Szállítás

5.1.        Az Eladó térítés ellenében vállalja az általa forgalmazott Termékek helyszínre szállítását.

5.2.        A Vállalkozó általi beépítés esetén a Megrendelő részére a termék kiszállítása díjmentes feltéve, hogy a Megrendelésben szereplő termék(ek) kiszállítása 1,5 tonnás és 3,0 méter raktérhosszúságú kishaszongépjárművel megoldható. Előzetes egyeztetés alapján nagyobb terjedelmű termékek kiszállítása is megoldható egyedi megállapodás alapján.

5.3.        A kiszállítás pontos költségeiről a Vállalkozó, az általa készített ajánlatban részletesen tájékoztatja a Megrendelőt.

5.4.        A Vállalkozó az általa végzett kiszállítása során kerül sor a Termék 8. pontban meghatározott átadás-átvételére, ahol a Megrendelő és a Vállalkozó ill. annak megbízottja, kölcsönösen együttműködve, a Termék átadás-átvételekor, az átadás-átvétel helyszínén mennyiségi és szemrevételezési vizsgálatot tart (darabszám, szín, üvegezés, sérülésmentesség) tekintetében. A szállítólevél ill. a Vállalkozó által kibocsájtott számla aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, melynek értelmében a Megrendelő elismeri, hogy a termék sérülésmentes és mindenben megfelel a Megrendelésben foglaltaknak. A dokumentum aláírását követően a Vállalkozónak mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

5.5.        Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során egyértelműen megállapítható, hogy sérült a csomagolás vagy a termék, úgy ebben az esetben jegyzőkönyv felvételére kerül sor. A termék visszavételét Vállalkozó díjmentesen biztosítja és gondoskodik a Megrendelésben foglaltak hibátlan teljesítéséért. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Vállalkozó felelősséget nem vállal.

6.              Szerződés teljesítése

6.1.        A Megrendelésben foglaltak teljesítésének általános határideje a Vállalkozó ajánlatában kerül megadásra, melyben tájékoztatja a Megrendelőt. A határidő azon a napon indul, mely napon a Megrendelő 4.1. pontban megjelölt előleget a Vállalkozó számára megtérítette a 4.1 alapján. A feltételek maradéktalan teljesülése esetén a Vállalkozó gyártásba adja a megrendelés szerinti terméket. A teljesítés pontos határideje minden esetben attól függ, hogy a gyártó milyen határidőben tudja a terméket legyártani. Ennek pontos idejéről a Vállalkozó minden esetben emailben vagy telefonon értesíti a Megrendelőt.

6.2.        Amennyiben tartós gyártói üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt a Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben foglalt általános teljesítési határidőhöz képest további 60 napon belül sem tudja a megrendelésben foglaltakat teljesíteni, és erről a Megrendelőt a Vállalkozó írásban értesítette, úgy a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni azzal, hogy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a megfizetett vételár előleget visszafizetni az elállás közlésétől számított 15 munkanapon belül.

6.3.        A Vállalkozó a megrendelésben rögzítetteket az ÁSZF-ben meghatározott rendelkezések figyelembevételével teljesíti.

7.              Teljesítés lehetetlenné válása

7.1.        A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél késedelem nélkül köteles a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárt a mulasztó fél köteles megtéríteni a másik fél részére.

7.2.        Ha a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt.

7.3.        Ha a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a Megrendelő által kifizetett előleg vagy a termékek teljes vételára megilleti, melyet nem köteles visszatéríteni a Megrendelő részére.

7.4.        Ha a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg.

8.               A termék átadás-átvétele

8.1.        A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a termék Vállalkozóhoz történő megérkezéséről értesíteni e-mailben vagy telefonon és megjelölni azt az időpontot, amikor a termék átadás-átvétele megtörténhet.

8.2.        Az átadás-átvétel helye a Megrendelővel előre egyeztetett helyszínen történik vagy a Vállalkozó telephelyén, vagy ha a Megrendelő a terméket kiszállítással rendelte meg, a Megrendelő által megadott címen.

8.3.        A legyártott, leszállított termék átadás-átvétele időben minden esetben annak teljes értékének megfizetése után kerülhet ki a Vállalkozó telephelyéről. A Megrendelő és a Vállalkozó vagy megbízottja, kölcsönösen együttműködve, a termék átadás-átvételekor, az átadás-átvétel helyszínén mennyiségi és szemrevételezési vizsgálatot tart (darabszám, szín, üvegezés, sérülésmentesség), melyet a szállítólevélen vagy a kibocsájtott számlán rögzítenek. A dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, melynek értelmében a Megrendelő elismeri, hogy a termék sérülésmentes és mindenben megfelel a Megrendelésben foglaltaknak. Az aláírást követően a Vállalkozónak mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

8.4.        Az átadás-átvétel csak abban az esetben tagadható meg, ha a Megrendelés alapján legyártatott termék műszaki paraméterei vagy mennyisége (részszállítás külön megegyezés szerint) bizonyíthatóan eltér a Megrendelésben foglaltaktól. A Megrendelésben foglaltaktól való eltérést a Megrendelőnek kell bizonyítania.

8.5.        A Megrendelő a Vállalkozó 8.1. pontban meghatározott értesítését követően, de még a Termék átvételét megelőzően köteles a Vállalkozó végszámlája ellenében a jelen ÁSZF 4.1. pontja alapján befizetett előleg beszámítása után a fennmaradó összeget megfizetni a Vállalkozó részére.

8.6.        A választott fizetési módtól függetlenül a Megrendelő az előleg beszámítása után fennmaradó összeget köteles megfizetni a Vállalkozó részére készpénzben vagy bankszámlájára átutalással. Ha a Megrendelő fizetési kötelezettségének 3 napon belül nem tesz eleget, a Vállalkozó jogosult a Megrendelőt írásban (elsősorban emailben) felszólítani fizetési kötelezettségének teljesítésére. Ha a Megrendelő a felszólítás Vállalkozó általi elküldésétől számított további 5 napon belül sem tesz eleget, Vállalkozó a Megrendelő szerződésszegése miatt jogosulttá válik a szerződéstől elállni és a szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült kárainak megtérítése érdekében a Megrendelő által befizetett összegét megtartani, ill. a felmerült kárának Megrendelő felé való tovább terhelésére.

8.7.         A Megrendelő az előző pontban meghatározott díjfizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig nem jogosult a termék átvételére.

8.8.        Amennyiben a Megrendelő a jelen ÁSZF 8.1. pontjában írt értesítésben szereplő időpontban saját felróható magatartása miatt elmulasztja a termék átvételét és a mulasztástól számított 10 napon belül a termék átvételéről és szakszerű elszállításról vagy a beépítés időpontjáról nem rendelkezik, a Vállalkozó tárolási díjat számít fel, melynek napi mértéke a Megrendelés bruttó értékének 0,5 %-a. Amennyiben a Megrendelő a készterméket az értesítéstől számított további 10 napon belül sem szállítja el, a Vállalkozó azzal szabadon rendelkezhet, és a 11. naptól kezdődően tovább értékesítheti a terméket akkor is, ha a Megrendelő a Megrendelés értékét maradéktalanul megfizette.

9.              Szavatosság

9.1.        Kellékszavatosság

9.1.1.   A Vállalkozó hibás teljesítése esetén annak tényéről jegyzőkönyvet készít.

9.1.2.    A Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Vállalkozóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a termék rejtett hibája esetén, tekintettel arra, hogy a Megrendelő a 8. pontban meghatározott átadás-átvételi eljárás során a szállítólevél aláírásával egyértelműen elismerte, hogy az átvett termék mind minőségében, mind mennyiségben megfelel a Megrendelésben foglaltaknak.

9.1.3.   Fogyasztói szerződés esetén a Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Megrendelő érvényesíteni már nem tudja.

9.1.4.   Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Megrendelő az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

9.1.5.   Megrendelő választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozó költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye.

9.1.6.   A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozó okot adott.

9.1.7.   Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Vállalkozóval.

9.1.8.   Megrendelő közvetlenül a Vállalkozóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.1.9.   A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Vállalkozótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Vállalkozó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Vállalkozó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Megrendelőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Megrendelő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.2.        Termékszavatosság

9.2.1.   A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő választása szerint az a kellékszavatosságról szóló részben meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.2.2.   Megrendelőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét megrendelő a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.2.3.   Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

9.2.4.   Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.2.5.   A hatályos jogszabály. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

9.2.6.   Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

9.2.7.   Megrendelő a termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

9.2.8.   A gyártó vagy a Vállalkozó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

–          a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

–          a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

–          a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9.2.9.   A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

10.          Beépítés

10.1.     Ha a szerződés szerinti teljesítés már megtörtént és a Vállalkozó által biztosított szakember végzi a beépítést, a Megrendelő az átadás-átvételre megjelölt helyen, a beépítést követően köteles az átadás-átvételt végrehajtani. A Megrendelő köteles a munka megkezdését megelőzően a terméket megvizsgálni és amennyiben sérülést vagy bármilyen hibát vesz észre a terméken, köteles megtagadni a hibás termék beépítését.

10.2.     Megrendelő a felmerülő reklamációt írásban fényképekkel mellékelve haladéktalanul köteles a Vállalkozó tudomására hozni. Érintett a megrendelő reklamációjáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a kivizsgálására szakembert küldhet vagy a mellékelt reklamációt és fényképeket megküldi a gyártónak elbírálásra. Megrendelő jogos reklamációja esetén a Vállalkozó a gyártóval együtt közösen gondoskodik a törvényi előírásoknak megfelelően, a hiba kijavításáról. Amennyiben a Megrendelő minőségi kifogása alaptalannak bizonyul, a Megrendelő köteles a Vállalkozó azon költségeit megtéríteni melyek a minőségi kifogás vizsgálata során felmerültek.

10.3.     Ha a szerződés szerinti teljesítés már megtörtént és nem a Vállakozó végzi a beépítést, Megrendelő a termék átadás-átvételét követően a hibás vagy hiányos teljesítésre való hivatkozás kizárólag rejtett hiba esetén lehetséges. Megrendelő a felmerülő reklamációt írásban fényképekkel mellékelve haladéktalanul köteles a Vállakozó tudomására hozni. A Vállalkozó a Megrendelő reklamációjáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a kivizsgálására szakembert küldhet vagy a mellékelt reklamációt és fényképeket megküldi a gyártónak elbírálásra. Amennyiben a Megrendelő reklamációja vélelmezhetően jogos, a Vállalkozó a gyártóval együtt közösen gondoskodik a törvényi előírásoknak megfelelően, a hiba kijavításáról. Amennyiben a Megrendelő minőségi kifogása alaptalannak bizonyul, a Megrendelő köteles az Eladó azon költségeit megtéríteni melyek a minőségi kifogás vizsgálata során felmerültek.

11.           Jótállás

11.1.     A Vállalkozó az általa forgalmazott termékekre a vonatkozó jogszabályok és a megrendelt termékeket gyártó cégek által vállalt, a megrendelés időpontjában, érvényben lévő jótállási feltételeket biztosítja, mely feltételekről a Vállalkozó a Megrendelőt a Megrendelés leadását megelőzően részletesen tájékoztatja. A jótállási jegy minden esetben a termék átadásával egy időben átadásra kerül a Megrendelő részére.

11.2.     A jótállás kezdő időpontja – amennyiben a termék beépítését nem a Vállalkozó végzi termék Megrendelő részére történő átadásának a napja. A jótállás időtartama termékenként és gyártónként eltérő, azonban a Megrendelő elismeri, hogy a Megrendelés leadását megelőzően a jótállás idejére vonatkozóan megfelelő tájékoztatásban részesült.

11.3.     Amennyiben a termék beszerelését a Vállalkozó végzi, az a nap, amikor a termék szakszerű beszerelése megtörtént és a felek részéről az átadás-átvétel megtörtént. A jótállás időtartama a Vállalkozó általi beépítés esetén is termékenként változhat, vásárláskor közlendő.

11.4.     A Vállalkozó mentesül a jótállási illetve szavatossági felelősség alól, amennyiben a hiba oka a Megrendelő tevékenységére, termék nem rendeltetésszerű használatára, Megrendelő általi szakszerűtlen elszállítására, Megrendelő által megbízott harmadik személy általi szakszerűtlen beépíttetésre, a karbantartás nem, vagy hiányos elvégzésére vezethető vissza. továbbá, ha a Megrendelő a Terméket nem megfelelő körülmények közé építi, vagy építteti be (például erős párakicsapódás, vakolásból eredő hibák, mész, cement, festék, egyéb maró hatású vegyi anyagok, használata okozta elszíneződések esetén). A Vállalkozó mentesül a kötelezettségi felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a Megrendelésben foglaltak szerződésszerű teljesítés után keletkezett.

12.          Kárveszély

12.1.     Ha a Vállalkozó vállalta a termék Megrendelőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Megrendelőre, amikor a Megrendelő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a Terméket.

12.2.     Ha a Termék Megrendelő által megjelölt helyre történő szállítását végző fuvarozót a Megrendelő bízta meg, a kárveszély átszáll a Megrendelőre, amikor a Vállalkozó a Terméket a fuvarozónak átadja.

13.          Jogviták

13.1.     A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF-ben írt megrendeléssel kapcsolatos vitáikat elsődlegesen békés úton, peren kívül, tárgyalással igyekeznek megoldani. Ha ez eredménytelenül végződik, a felek kikötik a Vállalkozás székhelye szerint Bíróság illetékességét.

13.2.     A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.